ETAP (analýza, SCADA, DMS, EMS, OMS)

Produkty a řešení pro monitoring a řízení v energetice
ETAP (analýza, SCADA, DMS, EMS, OMS)

ETAP (analýza, SCADA, DMS, EMS, OMS)

Sada integrovaného softwaru pro energetiku ETAP poskytuje inženýrům, operátorům a manažerům ucelenou platformu pokrývající řadu činností od modelování až po provoz elektrických sítí a zařízení.

Modelování a vizualizace

Ucelené řešení s jednotným rozhraním a základními funkcemi pro vytváření, konfiguraci, přizpůsobení a správu modelu elektrické sítě. Nástroje pro modelování umožňují rychle a snadno vytvářet třífázová a jednofázová liniová schémata AC a DC sítí včetně zobrazení v GIS s neomezeným počtem sběren a prvků včetně všech přístrojů a uzemňovacích prvků.

 • Liniová schémata
 • Vazba na geografický informační systém
 • Zobrazení rozvoden a vývodů
 • Funkční a logický pohled
 • Podzemní vedení a zemnící sítě
 • Schématické a ovládací zobrazení
 • Multidimenzionální databáze
 • Weboví klienti a mobilní zobrazení

Analýza a optimalizace

Výkonná sada softwarových nástrojů pro analýzu a optimalizaci, které umožňují simulaci, predikci, návrh a plánování chování systému pomocí inteligentního liniového schématu a flexibility multidimenzionální databáze.

 • Síťové analýzy
 • Dynamické a přechodové děje
 • Kabelové systémy
 • Kvalita elektřiny
 • Obnovitelné zdroje
 • Unifikovaná AC / DC řešení
 • Systémová optimalizace
 • Víceúlohová analýza

Chránění a koordinace

Plně integrovaný software pro nastavení ochran, jejich statickou i dynamickou koordinaci, ochranu a testování zařízení. ETAP poskytuje inteligentní nástroje a výkonné funkce pro analýzu chování ochran a jejich chybného působení, eliminaci nesprávné funkce ochran a vypínačů, špatné vzájemné koordinace apod.

 • Koordinace funkce ochran – Star™
 • Automatické vyhodnocení funkce ochran a jejich koordinace
 • Koordinace distančních ochran – StarZ™
 • Provozní posloupnosti
 • Detekce zóny selektivity
 • Knihovna ochran

Elektrická bezpečnost a zemnění

Komplexní a integrované řešení, které napomáhá analyzovat a vyhodnocovat bezpečnost a uzemnění střídavých i stejnosměrných elektrických systémů. Nalezněte a označte místa s rizikem vzniku elektrického oblouku, vytvořte plán spínacích sekvencí nebo vyhodnoťte nejefektivnější konfiguraci systémů zemnící sítě.

 • Analýza rizika vzniku elektrického oblouku
 • Návrh spínacích sekvencí
 • Systémy zemnících sítí
 • Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
 • Dimenzování ochranného zemnícího vodiče
 • Uzemnění systému

Výměna a konverze dat

ETAP nabízí nástroje pro konverzi ze starších verzí softwaru pro analýzu napájecích systémů. Dále také nabízí možnost exportu a importu dat pro platformy třetích stran a poskytuje obousměrné rozhraní pro výměnu dat s doplňkovými produkty.

ETAP Real-TimeTM

Jako plně integrované podnikové řešení systém ETAP nabízí velmi efektivní platformu pro monitorování, řízení, automatizaci, simulaci a optimalizaci provozu energetických systémů v reálném čase.

SCADA & Monitoring – eSCADA

Řešení založené na bázi komplexního modelu sítě poskytuje intuitivní platformu pro vizualizaci a analýzu v reálném čase prostřednictvím inteligentního grafického uživatelského rozhraní, liniového schématu, geoprostorového pohledu a virtuálních přístrojových panelů.

Power Management System – PMS

PMS obsahuje výkonný nástroj, který umožňuje analýzu chování systému v reakci na nastalé události a akce operátora pomocí dat snímaných v reálném čase případně dat archivovaných.

Generation Management System – GMS

GMS zajišťuje vyváženost systému, navrhuje optimalizační změny, aby byly splněny bezpečnostní, ekonomické, provozní, regulační a environmentální požadavky sítě. Je nástrojem pro sledování, řízení a optimalizaci výkonu výroby elektřiny a přenosových systémů.

Transmission Energy Management System – EMS

Umožňuje snížit spotřebu energie, zvýšit spolehlivost elektrického systému, zlepšit využití zařízení a předpovídat výkon systému, stejně jako optimalizovat využití energie.

Distribution Management System – DMS / ADMS

ETAP ADMS poskytuje nezbytné kritické aplikace pro efektivní, spolehlivé a bezpečné řízení, vizualizaci a optimalizaci provozu distribučních sítí.

Microgrid Master Controller – MMC

MMC umožňuje návrh, modelování, detailní analýzu, zjišťování ostrovních provozů, optimalizaci a automatizované řízení mikrosítí používaných pro kancelářské či obchodní budovy, průmyslové podniky, datová centra, komplexy budov, lodě atd.

Intelligent Load Shedding – ILS™

ILS je systém optimalizace zatížení na bázi modelu sítě, který nabízí proaktivní a optimální řízení zátěže, které může dynamicky zlepšovat stabilitu systému tím, že reaguje rychleji na výkyvy ve výrobě či odběru.

Intelligent Substation Automation – iSub™

Systém iSub poskytuje ochranu, řízení, automatizaci, monitorování a komunikaci jako součást komplexního řešení rozvodny.

Pro více informací o produktech ETAP pro distribuci elektřiny navštivte www stránky

Kontaktní formulář

VYPLŇTE PROSÍM VAŠE ÚDAJE A MY SE VÁM BRZY OZVEME.