Distribuční transformační stanice a kabelové sítě

Definice objektu

Distribuční transformační stanice (DTS) - jde o zařízení pro transformaci vysokého napětí na nízké napětí pro potřeby koncového spotřebitele. Na hladině nízkého napětí dochází k rozvětvení vedení pro oddělení daných skupin spotřebitelů. Provedení DTS může být na sloupech, v plechovém kontejneru nebo v betonovém skeletu. Dle umístění v síti lze rozdělit DTS na uzlové, smyčkové a koncové.

Popis situace

S postupným rozvojem automatizace distribučních sítí dochází k neustálému vylepšování automatizace i na DTS. Distribuční společnosti těmito investicemi získají informace o prakticky každé části distribuce, od rozvoden až po koncového uživatele. Po prvotních investicích do automatizace na primárních stranách DTS (hladina VN) dochází i k monitorování hladiny NN. K průlomu došlo hlavně díky připojování stále většího počtu obnovitelných zdrojů a dalšímu rozvoji sítí ve smyslu Smart Grid. Rozvíjejícími se oblastmi se stalo také měření kvality dodávek elektrické energie, Smart Metering pro dálkové odečty spotřeby a produkce elektrické energie nebo Self Healing Grid, kdy jsou automatizační funkce využívány k automatické rekonfiguraci sítě v případě výskytu poruchy tak, aby výpadek postihl co nejmenší počet spotřebitelů.

Na úrovni vysokého napětí se u distribuce elektrické energie můžeme setkat s nadzemním i podzemním kabelovým vedením. Pokud je vedení nadzemní, může být ovlivňováno okolím a pro potřeby ochran se doporučuje měřit napětí i proudy, aby bylo možno snáze lokalizovat poruchy. Naopak u kabelových vedení se dá předpokládat, že k ovlivňování napětí dochází velmi málo a tudíž lze řešení stavět pouze na měření proudů a odhalovat poruchy na principech proudových ochran. Toto řešení bývá pak mnohem levnější, protože odpadnou investice do nákladných senzorů napětí. U důležitých DTS se na hladině VN měří napětí i proudy. Existují také kompromisní řešení, kdy je napětí měřeno na sběrnici v jednom místě a proudy se měří na každém vývodu. To však vyžaduje použití vhodného řešení, které je připraveno měřit výkony (činný, jalový, zdánlivý) na jednotlivých vývodech tak, že hodnotu napětí použije společně pro všechny vývody.

Na úrovni NN se taktéž setkáváme s nadzemními vedeními i podzemními kabely. Jednotlivé větve jsou většinou jištěny pojistkami. Zde se pak mohou tyto větve a pojistky monitorovat. Pokud je v dané větvi nějaký zdroj NN, musí navržené řešení umět rozeznat, zda je pojistka přepálená i v případě, že je na obou stranách napětí.

 

Řešení ELVAC RTU

Řešení pro kabelové sítě jsou stálicí v nabídce naší firmy. Jde zejména o populární tzv. indikátory poruchových proudů RTU7.4 z kompaktní řady ELVAC RTU, cenově atraktivní řešení pro použití v trafostanicích, ale také často používaná řešení s modulárními RTU pro složitější systémy typu Smart Grid, Self-Healing Grid a měření kvality dodávek elektrické energie. ELVAC RTU nabízí:

 • komunikaci se SCADA pomocí různých komunikačních protokolů, včetně možnosti zabezpečené komunikace a vytváření komunikačních tunelů,
 • možnost současné komunikace více kanály, např. do záložního SCADA systému nebo pro servisní účely,
 • sběr dat o stavech spínacích prvků a alarmech (dveře apod.),
 • možnost vzdáleného ovládání DTS, nastavování systému a update firmwaru,
 • měření na primární i sekundární straně transformátoru,
 • indikace poruch, ochranné automatizační funkce (proudové, napěťové, frekvenční),
 • automatizační funkce pro Smart Grid a Self Healing Grid,
 • volitelné měření kvality elektrické energie,
 • záznamy poruch na liniích,
 • integrované dobíjení a testování záložních baterií,
 • integrované HMI rozhraní v RTU.

Toto téma je podrobně zpracováno v aplikačním průvodci