Nadzemní vedení - vypínače (reclosery), odpínače, indikátory

Definice objektu

Vypínač (recloser) - jde o vypínací zařízení v distribuční síti schopné vypínat a opět zapínat vedení pod zkratem (reclosing). Většinou se umísťuje na sloupy nadzemního vedení na počátky úseků za rozvodnami (pokud nejsou vybaveny již samy tímto vypínačem na dané větvi), k rozdělení dlouhých úseků vedení nebo se umísťuje na kritická místa, kde může hrozit potřeba vypnutí vedení včetně zkratových proudů. Jsou to například místa spojení dvou větví z různých rozvoden pro účely rekonfigurace sítě, místa s důležitými odběrateli apod. Kvalitativně jde o nejvyšší vypínací zařízení, kde se dosahuje možnosti vypínání zkratů různými typy izolací (SF6, vakuových, mechanických), tudíž jde i o nejnákladnější typ vypínače.

Odpínač - jde o vypínací zařízení v distribuční síti schopné vypínat vedení pod nominální zátěží. Používá se k rozdělení vedení na menší úseky, odtud pochází i jeho druhé označení úsečník (úsekový odpínač). Pokud jsou vypínače a odpínače dálkově ovládané, pak v součinnosti s vypínačem bývá v případě zkratu na vedení manipulace (vypínání a zapínaní úsečníku) prováděná v tzv. beznapěťových pauzách (kdy je linie vypnuta vypínačem), aby bylo zajištěno, že odpínač nebude zatížen proudem vyšším, než nominálním. Pokud je odpínač vypínán za běžných podmínek s nominální zátěží, dochází na vysokém napětí k obloukovému výboji. Proto jsou odpínače většinou vybaveny různými typy zhášečů oblouků (pružinovými, olejovými, vakuovými aj.).

Indikátor - jde o zařízení indikující stavy napětí a proudů v daném místě. Vedení nevypíná a jde tedy o levnější zařízení, jehož cílem je co nejpřesněji označit postižený úsek, aby jeho oprava proběhla v co nejkratším čase.
 

Popis situace

S postupným rozvojem automatizace v distribuci elektrické energie je čím dál více prvků v síti vybaveno dálkovým dohledem a ovládáním. Cílem těchto investic je zajištění dodávky pro co největší počet uživatelů v době poruchy na síti a snížení ukazatelů SAIDI a SAIFI, proto dochází k segmentaci sítě pomocí vypínačů a odpínačů. Společně se zajišťováním těchto potřeb dochází ke zvyšování inteligence sítě a měřením na mnoha místech, což jde vstříc i požadavkům projektů SMART GRID nebo SELF HEALING GRID. Pomocí základních úvah nebo komplexnějších analýz sítě lze dospět ke stanovení optimálních počtů vypínacích prvků v síti - kompromis mezi náklady a výnosy při provozování sítě.
 

Řešení ELVAC RTU

Naše RTU nabízejí tyto základní vlastnosti:

 • vzdálený monitoring a řízení vypínačů (recloserů) a odpínačů,
 • nezávislost na výrobci vypínacích prvků, máme řešení pro všechny typy snímačů (měřicí transformátory, snímače na kapacitních a odporových principech, Rogowského cívky),
 • detekce poruch (nadproud, zkrat, zemní spojení (vč. směrových a časově závislých), proudová nesymetrie, přepětí, podpětí, frekvence), v případě indikátorů jde zejména o tyto funkce, u vypínačů a odpínačů jsou detekce používány taktéž jako spouštěcí podmínky k automatizačním funkcím (funkce ochran),
 • automatizační funkce pro opětovná zapnutí, vypínání v beznapěťových pauzách a další programovatelné principy pro použití ve SMART GRID a SELF HEALING GRID.

Toto téma je podrobně zpracováno v aplikačním průvodci

K dalším výhodám ELVAC RTU patří:

 • zařízení vše v jednom - napájení, dobíjení baterií, komunikace, indikace, měření, řízení, ochrana,
 • široká škála používaných komunikačních rozhraní a protokolů,
 • možnost používání dvou komunikačních linek do nadřazených systémů - záložní trasy nebo dva různé SCADA dispečinky, které se mohou vzájemně zastupovat pro různé oblasti,
 • možnost měřeného napájení přímo z napájecích transformátorů - indikace napětí před vypínačem (z napájení) a za vypínačem (pomocí měřicích sensorů),
 • vzdálená parametrizace RTU pomocí bezplatného SW nebo přímo na web interface RTU,
 • přenos záznamů průběhů napětí a proudů pro analýzy poruch,
 • logování veškerého dění v RTU,
 • nejvyšší technická úroveň a spolehlivost, výroba probíhá pod maximální kontrolou přímo v České republice.

Vyhledávání míst postižených zemním spojením

Jedna věc je problém v síti identifikovat a postižené vedení vypnout, druhá věc je problém najít a odstranit jej v co nejkratším čase. To je úkolem servisních týmů, které vyrážejí do terénu za tímto účelem. Častým problémem na vzdušných vedeních elektrické energie jsou tzv. zemní spojení, která vznikají například v místech s lesním porostem, kdy se opře větev o vedení a vznikne svod do země. Nalezení takového místa může být časově náročné, protože tyto úseky vedení jsou často ve špatně dostupných lokalitách.

Výborným pomocníkem pro tyto situace je náš ruční vyhledávač zemních spojení ELF7, který dokáže významně zkrátit čas potřebný k nalezení příčiny. Princip vyhledávání spočívá v tom, že přístroj indikuje, zda je závada za nebo před místem, kde se provádí měření v terénu s tímto přístrojem. Díky tomu je možné na snadno dostupných místech pod vedením rychle vymezit úsek, kde je potřeba hledat příčinu problému. Bližší informace lze nalézt na produktových stránkách k zařízení ELF7.